Our videos

JCoSS Purim Talent Show 2024

JCoSS Purim Video 2024

JCoSS Purim Video 2023

JCoSS Purim Talent Show 2022

The JCoSS Purim Video 2022

Virtual Open Evening Autumn 2021

JCoSS: Achieve. Enrich. Inspire.

JCoSS 6th Form Open Evening 2021 - 6.30PM

Year 7 and Year 8 Lockdown Video - JCoSS

JCoSS Sports Day 2021

JCoSS Purim Video 2021

JCoSS Pesach Video 2020

Purim Video 2020

JCoSS Sports News 2019

JCoSS Purim Video 2019

Masada sunrise 2018